Obchodné a dodacie podmienky

Základné údaje o dodávateľovi

PROTRADE spol. s r.o., J. Kozáčeka 328, 960 01 Zvolen

IČO: 31583750

DIČ: 2020475688

DIČ DPH: SK2020475688

Zapísaný v v OR OS B. Bystrica, odd. Sro, vl.1142/S.

 

I. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete:

 • Prostredníctvom obchodných zástupcov
 • Elektronickou poštou: objednavky@protrade.sk
 • Telefonicky alebo faxom: 045-5320 961, 5320 987, 5320 990

II. Zrušenie objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť (neprijať) objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • kupujúci je v omeškaní s platbami za predchádzajúce dodávky
 • údaje na objednávke sú neúplné alebo chybné
 • tovar sa už nevyrába
 • tovar je vypredaný.

Zrušenie objednávky predávajúci bezodkladne kupujúcemu oznámi a v prípade zálohy túto vráti kupujúcemu do 3 dní od zrušenia objednávky.

III. Dodacia doba

Dodacia doba tovaru, ktorý je na sklade je do 24-72 hodín, pokiaľ nie je uvedené inak. V prípade špeciálnej objednávky sa stanovuje individuálna dodacia doba, o ktorej je kupujúci vopred informovaný. V prípade objednávania akciového tovaru, si predávajúci vyhradzuje, právo nedodať tovar z dôvodu vypredania zásob. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne neprevezme predmet plnenia znáša náklady na dopravu, prípadne náklady s dodaním tovaru.

IV. Doprava

Dopravu zabezpečuje profesionálna kuriérska spoločnosť UPS, prípadne vlastnou dopravou alebo je možné osobné vyzdvihnutie na adrese prevádzky.  Náklady na dopravu tovaru znáša predávajúci alebo podľa uvedeného platného cenníka, pokiaľ nie je uvedené inak (vrámci akcie a pod.). Tovar je dôsledne zabalený a poistení proti poškodeniu.

V. Cena a platobné podmienky

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH. Vyhradzujeme si právo zmeny ceny tovaru pokiaľ nie je objednávka záväzne potvrdená. Ceny sú základné, zľavy sú poskytované indiviuálne podľa jednotlivých kategórií tovarov.

Za tovar je možné platiť týmito spôsobmi:

a) prevodným príkazom: na účet dodávateľa zriadený v Tatra banke, číslo účtu: 2623130062/1100

b) dobierkou: kuriérovi pri doručení

c) v hotovosti: osobne na mieste prevádzky

VI. Záruka a záručná doba

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutom množstve a za cenu platnú v deň potvrdenia objednávky, v kvalite zodpovedajúcej normám a predpisom platným na území SR a EU. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákonom o zásielkovom a podomovom predaji. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním, neodbornou inštaláciou, používaním tovaru v nevhodných podmienkach, poškodením v dôsledku živelnej udalosti.

VII. Reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávajúcich za nižšiu ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

 • kupujúci spôsobil vadu tovaru sám,
 • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z kúpnej ceny,
 • použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom výrobku, neodbornou inštaláciou,
 • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného nie bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
 • vady boli spôsobené neodborným zásahom,
 • tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby,
 • vady vznikli v dôsledku používania v neodpovedajúcich podmienkach,
 • vady boli spôsobené nadmerným zaťažovaním
 • vady vznikli nesprávnym ošetrovaním, skladovaním alebo prevádzkou výrobku vo vlkom, prašnom, chemicky agresívnom prostredí,
 • vady vzniknuté neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním alebo nezabezpečením bežnej nutnej údržby

Miesto uplatnenia reklamácie

Reklamáciu na tovar si môžete uplatňovať osobne alebo doručením reklamovaného tovaru na adresu skladu: PROTRADE spol. s r.o., J. Kozáčeka 328, 960 01 Zvolen, prípadne poslať poškodený tovar po obchodnom zástupcovi.

Reklamácia musí obsahovať

 • názov reklamovaného výrobku
 • konkrétny popis vady a čas zistenia
 • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
 • kópiu dokladu o nadobudnutí
 • záručný list (ak bol pribalený)
 • adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu
 • vyplnený reklamačný protokol

Ak reklamácia nebude obsahovať uvedené náležitosti, reklamačné oddelenie nebude sa môcť touto reklamáciou zaoberať. Pri uplatnení reklamácie skontaktuje kupujúceho pracovník reklamačného oddelenia, ktorý posúdi oprávnenosť reklamácie. O reklamácií rozhodne po riadnom preverení ihneď, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní.

VIII. Ostatné podmienky

Minimálna suma na fakturáciu je 50 €, ( slovom päťdesiat eúr ) bez DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť/neprijať objednavku, ktorá nenapĺňa uvedenú sumu. Pri objednávkach nižších ako 50 €, ( slovom päťdesiat eúr ) bez DPH si Predávajúci vyhradzuje právo učtovať manipulačný poplatok vo výške 10 €  ( slovom desať eúr ) na zásielku. Pri vrátení tovaru z dôvodu chyby objednávateľa, chybne uvedeného kódu, omylu pri výbere tovaru, chybne nahláseného kódu uplatnuňe Predávajúci storno poplatok vo výške 10% z ceny tovaru.

Dodacie podmienky

Preprava balíkových zásielok

 • doprava za objednávku nad 150 € (bez DPH) je zahrnutá v cene tovaru (dopravné sa neplatí)
 • v prípade objemného tovaru sa platí dopravné aj pre objednávky nižšie ako 150 € ( bez DPH )
 • pri objednávke nižšej ako 150 € ( bez DPH ) sa hradí dopravné nasledovne:
  • 6,90 € + DPH
 • suma objednavky musí dosiahnuť 150 € po odpočítaní všetkých zliav, bonusov a hodnoty tovarov "na objednávku".

Preprava paletových zásielok

 • za objednávku nad 850 € (bez DPH) je zahrnutá v cene tovaru (dopravné sa neplatí)
 • pri nižšej objednávke ako 850 € ( bez DPH ) sa platí poštovné podľa cenníka prepravcu

Dodacia lehota

 • Objednaný tovar dodávame štandardne do 24 – 72 hod.

Spôsob dodania

 • Dodávka tovaru je realizovaná prepravnou spoločnosťou, kuriérom, vlastnou dopravou.